Tolliformaalsused

Tegeleme peamiste tolliprotseduuride, tollivormistuse ja transpordi saatedokumentide vormistusega:

Impordi tollivormistus

Import on kolmandast riigist kaupade ja teenuste sissevedu.

Impordi tollivormistus – kaupade eeldeklareerimine, deklaratsioonide täitmine ja kliendi huvide esindamine erinevate tolliprotseduuride puhul. Infosüsteem ETT (Eesti Tollitariifistik):  https://apps.emta.ee/arctictariff-public-web/#!/home

Ekspordi tollivormistus

Eksport on kaupade ning toodete väljavedu välisriiki.

Ekspordi tollivormistus – deklaratsioonide täitmine ja esitamine, veose saatedokumentide koostamine, muud seonduvad protseduurid. Infosüsteem ETT (Eesti Tollitariifistik):  https://apps.emta.ee/arctictariff-public-web/#!/home

Transiit

Transiit on tolliprotseduur, mis võimaldab tollijärelvalve all vedada ühenduseväliseid ja ühenduse kaupu ühenduse tolliterritooriumil lähtetolliasutusest sihttolliasutusse.

 

Postisaadetise deklareerimine

INTRASTAT aruanne

Intrastat (Intra EC Trade Statistics) on statistiline aruanne ettevõtte kaubavahetuse kohta Euroopa Liidu riikidega. Intrastati aruanne asendab tollideklaratsiooni Euroopa Liidu siseses kaubavahetuses ning on kasutusel kõigis liikmesriikides. Intrastati aruannet peavad esitama kõik käibemaksukohustuslikud ettevõtted, kes on ületanud aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. www.stat.ee

Meie peamised tegevused

  • Transiidideklaratsioonide vormistamine (Т1)

  • Tollideklaratsioonide täitmine ja esitamine tollile kliendi nimel

  • Kauba vabasse ringlusse lubamine käibemaksuvabastusega seoses kauba edasitoimetamisega teise liikmesriiki (protseduur 42)

  • Tollimaksete ajatamise teenuse osutamine lepingulistele klientidele

  • Saatedokumendid (CMR)

  • TIR Carnet märkmiku täitmine ja vormistamine

  • Konsultatsioonid ja nõustamine tolliküsimustes

  • INTRASTAT aruanne koostamine ja esitamine Statistikaametile

Küsi pakkumist

0 + 6 = ?